Stad en Land

Stad en Land

Noordoost-Nederland kent vele dorpen en steden. Ieder met een eigen mix van inwoners en bijpassende manieren van samenwerken. Soms heel dynamisch en vernieuwend, soms wat reactiever en behoudend. Met verschillen tussen ‘veen’ en ‘zand’. Maar vaak toch ook weer niet zó verschillend als wel eens wordt gedacht. De landbouw is hier een sector van grote betekenis. In ruimtelijke en economische zin, maar vooral ook in sociaal opzicht. De intensieve veeteelt staat onder druk, terwijl ecologische boeren op hun beurt worstelen met een serieuze afzetmarkt. En natuurwaarden steeds belangrijker lijken te worden.

We zien een gebied waar net als in de rest van Nederland, inwoners uit dorpen vertrekken naar de steden. Soms in de eigen regio, soms daarbuiten. Krimp hier is groei elders. Het zorgt voor verschillen tussen stad en land. We zien verschillen in aanbod en kwaliteit van voorzieningen. Die soms verdwijnen, veranderen of zelfs terugkomen, al dan niet in beheer genomen door inwoners. We zien verschillen in het woningaanbod. Waarvan er soms te weinig, en soms te veel zijn. We zien bovendien dat het 'platteland' van veel betekenis is. 

Juist in die - voor Nederland zo kenmerkende - landbouw, zien we vele ontwikkelingen: denk aan precisielandbouw, robotisering, en genetische modificatie. We zien daarnaast nieuwe vormen van (collectief) natuurbeheer, en meer aandacht voor 'duurzame' productieprocessen (minder bestrijdingsmiddelen, meer streekproducten, meer respect voor dierenwelzijn). Tegelijk nemen de verwachtingen voor het behoud - of zelfs de vergroting - van de biodiversiteit juist toe (insecten, vogels, de komst van de wolf). 

Al die ontwikkelingen dagen uit om na te denken over wat we met ruimte, trek naar de stad, maar aan de andere kant ook de veerkracht van dorpen, de landbouw en natuur in Noordoost-Nederland willen. We zien oude spanningen bestaan en nieuwe ontstaan. Spanningen, die bijvoorbeeld te maken hebben met verschillen in leefbaarheid in de stad en platteland in Noordoost-Nederland. Maar ook een directe verbinding kennen met ontwikkelingen elders in het land. ANNE werkt op dit thema aan diverse onderwerpen.

  • Krimp versus groei
  • Natuur, recreatie en toerisme
  • Agrofood (met nieuwe eisen rond milieu en dierenwelzijn)
  • Woningmarkt (koop/huur, wachtlijst, oud/nieuw, type, etc.)
  • Bewoners (sociale cohesie, ontgroening/vergrijzing/daling, culturele diversiteit, overgewicht, schulden/armoede, psychische problemen, drank/drugs etc.)
  • Voorzieningen (kwaliteit, bereikbaarheid)
  • Snel internet
  • Technologische innovatie

U bent hier

Projecten

'Adoptie' van lantaarnpalen in het buitengebied

In de file op het platteland

Wat maakt een dorpshuis of buurthuis (MFA) tot een succes?

Mis de laatste ontwikkelingen rondom Stad en Land niet.