De traditionele boer zoals we die kennen, met uitsluitend koeien, varkens, kippen of akkers, lijkt stilaan van het toneel te verdwijnen. Een groeiend deel van de Nederlandse agrarische ondernemers verbreedt de activiteiten. En draagt in toenemende mate bij aan het herstel van biodiversiteit, ontwikkelen van een bio-economie, duurzaam beheer van water, bodem, lucht en bossen, en de opwek van duurzame energie. Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid stimuleert deze ontwikkeling.

Het nieuwe GLB 

Het huidige GLB loopt eind 2021 af. De belangrijkste doelen van het nieuwe GLB die vanaf 2022 in werking moet treden zijn vastgesteld. Het nieuwe GLB zich richt op de uitdagingen die er zijn op het gebied van milieu en klimaat. De boer als oplossing van het probleem, door hem te belonen voor beheer van het landschap. Elk land ontwikkelt een eigen Nationaal Strategisch Plan waarin ze uiteen zet hoe ze invulling geeft aan het realiseren van de belangrijkste doelstellingen van het GLB.  

Brede samenwerking 

In Nederland neemt het ministerie van LNV hierin het voortouw samen met de Provincies, Unie van Waterschappen, en het Ministerie van Infrastructuur en Water. Het NSP kent een ‘groen-blauwe architectuur’ (grondgebonden steunregelingen en maatregelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer) en een combinatie van actieve (wet- en regelgeving) en passieve (vrijwilligheid) prikkels moet het gebiedspecifieke behoeften ondersteunen. Het NSP legt verbindingen met nationale en regionale doelen zoals vastgelegd in o.a. visie op kringlooplandbouw, het klimaatakkoord en het plattelandsbeleid van provincies. Ook worden verbindingen gelegd met aanpalende Europese richtlijnen zoals de nitraatrichtlijn, de kaderrichtlijn Water, de vogel- en habitatrichtlijn, het deltaplan biodiversiteit, en het deltaplan agrarisch waterbeheer. 

 

Webredactie toekomstGLB.nl 

Het ministerie van LNV beheert de website toekomstglb.nl waarmee ze de agrarische stakeholders informeert over de inhoud en ontwikkeling van het nieuwe GLB. In opdracht van LNV verzorgt ANNE samen met EMMA deze site te vernieuwen en de inhoudelijke en technische webredactie ervan te verzorgen. Deze webredactie omvat twee lijnen. Binnen de eerste lijn monitoren we online actuele berichtgeving en adviseren we LNV over het plaatsen van korte verwijzende artikel over actuele ontwikkelingen. In de tweede lijn adviseren we LNV over de inhoud van maandelijkse verdiepende artikelen en schrijven we deze artikelen op basis van interviews met experts. Naast monitoring, advies en schrijven van artikelen plaatsen we deze ook op de site, als onderdeel van het technisch beheer van de site.  

Abonneer je vandaag nog op onze nieuwsbrief